تبلیغات
قرآنی - ترتیب نزول سوره های قرآن
تاریخ : جمعه 6 اردیبهشت 1392 | 11:13 قبل از ظهر | نویسنده : موسی منصوری

ترتیب سوره‏ ها طبق روایت ابن عباس و تکمیل آن مطابق روایت جابر بن زید، با تصحیح از روی نسخه‏ های متعدد قابل اعتماد ، عبارت است از :

1 - 96 - علق

2 - 68 - قلم

3 - 73 - مزمل

4 - 74 - مدثر

5 - 1 - فاتحه

6 - 111 - مسد(تبت)

7 - 81 - تکویر

8 - 87 - اعلی

9 - 92 - لیل

10 - 89 - فجر

11 - 93 - ضحی

12 - 94 - شرح

13 - 103 - عصر

14 - 100 - عادیات

15 - 108 - کوثر

16 - 102 - تکاثر               

17 - 107 - ماعون

18 - 109 - کافرون

19 - 105 - فیل

20 - 113 - فلق

21 - 114 - ناس

22 - 112 - اخلاص

23 - 53 - نجم

24 - 80 - عبس

25 - 97 - قدر

26 - 91 - شمس

27 - 85 - بروج

28 - 95 - تین

29 - 106 - قریش

30 - 101 - قارعه

31 - 75 - قیامه

32 - 104 - همزه

33 - 77 - مرسلات

43 - 50 - ق

35 - 90 - بلد

36 - 86 - طارق

37 - 54 - قمر

38 - 38 - ص

39 - 7 - اعراف

40 - 72 - جن

41 - 36 - یس

42 - 25 - فرقان

43 - 35 - فاطر

44 - 19 - مریم

45 - 20 - طه

46 - 56 - واقعه

47 - 26 - شعراء

48 - 27 - نمل

49 - 28 - قصص

50 - 17 - اسراء

51 - 10 - یونس

52 - 11 - هود

53 - 12 - یوسف

54 - 15 - حجر

55 - 6 - انعام

56 - 37 - صافات

57 - 31 - لقمان

58 - 34 - سبا

59 - 39 - زمر

60 - 40 - غافر(مؤمن)

61 - 41 - فصلت

62 - 42 - شوری

63 - 43 - زخرف

64 - 44 - دخان

65 - 45 - جائیه

66 - 46 - احقف

67 - 51 - ذاریات

68 - 88 - غاشیه

69 - 18 - کهف

70 - 16 - نحل

71 - 71 - نوح

72 - 14 - ابراهیم

73 - 21 - انبیا

74 - 32 - مؤمنون

75 - 32 - سجده

76 - 52 - طور

77 - 67 - ملک

78 - 69 - حاقه

79 - 70 - معارج

80 - 78 - نبا

81 - 79 - نازعات

82 - 82 - انفطار

83 - 84 - انشقاق

84 - 30 - روم

85 - 29 - عنکبوت

86 - 83 - مطففین

سوره‏های - مدنی(28 - سوره)

87 - 2 - بقره

88 - 8 - انفال

89 - 3 - آل - عمران

90 - 33 - احزاب

91 - 60 - ممتحنه

92 - 4 - نساء

93 - 99 - زلزال

94 - 57 - حدید

95 - 47 - محمد

96 - 13 - رعد

97 - 55 - رحمان

98 - 76 - انسان(دهر)

99 - 65 - طلاق

100 - 97 - بینه

101 - 59 - حشر

102 - 110 - نصر

103 - 24 - نور

104 - 22 - حج

105 - 63 - منافقون

106 - 58 - مجادله

107 - 49 - حجرات

108 - 66 - تحریم

109 - 62 - جمعه

110 - 64 - تغابن

111 - 61 - صف

112 - 48 - فتح

113 - 5 - مائده

114 - 9 - توبه(برائت)
طبقه بندی: ترتیب نزول سوره های قرآن،