تبلیغات
قرآنی - جایگاه شایسته و بایسته قرآن
تاریخ : سه شنبه 15 شهریور 1390 | 10:14 قبل از ظهر | نویسنده : موسی منصوری

جایگاه شایسته و بایسته قرآن

قرآن , بهار دلها, شفاى دردها , چشمه سار دانش و مهمترین مستند شناخت و معرفت است .قرآن , سنگ زیرین تفكر , و سند كرامت و شرافت ماست .
قرآن مشعل فروزان جاودانه اى است بر معبر تاریخ كه در سده هاى دراز , انبوه انبوه انسانهاى سرگشته را به مقصد اعلى و مقصود والا رهنمون گشته است .
اكنون این قرآن است , كتاب جاودانه الهى - چونان ریسمانى استوار و ناگسستنى , كه نا استواران را براى رهایى از تزلزل به دست آویزى استوار فرا مى خوانــد.و ماننـد چشمه سـارى جوشان تشنگان حقیقت و جستجوگران فضیلت رابه زلال معارف گوارایش فرا مى خواند و بسان مشعلى فروزان سپیدى و روشنایى مى آفریند و حرارت و گرمـا مى بخشد و بارووار, انبوه , انبوه انسانهایى را كه در تهــاجم گسترده افكار و اندیشه ها و آموزه هاى گونه گون قرارگرفته اند , به دژ تسخیر ناپذیر حقایق خویش دعوت مى كند.
بازگشت به قـرآن و بهـره ورى از حقایق آفتاب گون آن , توسط دین باوران و پیشتازان تفكـر اصلاح دینى مطرح شده و برآن تــاكید ورزیده شده است ,اما هنوز هم فراخوانى تازه و دعـوتى فـورى و مسـووولیتى خطیر و اجتنـاب ناپذیر است با این كه در نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران , قـرآن به صحنـه زنـدگى آمده و در صحنه ذهن بسیارى جایگاهى والا یافته است , اما تا رسیدن به جایگاه شایسته و بایسته قرآن در زندگى و آشنایى با ابعاد گسترده معارف قرآن و آمیختن قرآن با تمام ابعاد حیات جامعه بویژه درحوزه هاى علمیه راه بسیار است .
سخن تنبه آفرین قهرمـان بزرگ تفسیر در دوران معاصر , علامه سید محمد حسن طباطبائى (ره ) را بیاد آوردیم كه فرموده است :
علوم حوزوى به گونه اى تنظیم شده اند كـه بـه هیچ وجـه به قرآن احتیـاج ندارند, به طورى كه شخص متعلم مى تواند, تمام این علوم را از صرف , نحو , بیان , لغت ,حدیث ,رجال , درایه , فقه و اصول فرا گرفته به آخر برسد و آن گاه , متخصص درآنها بشود و ما هر شده , در آنها اجتهاد كند, ولى اساسا قرآن نخواهد و جلدش را هم دست نزند در حقیقت براى قـرآن چیزى جز تلاوت كردنش , براى كسب ثواب و یا بازوبندى فرزندان كـه از حوادث روزگار حفظشان كند چیزى نمانده , اگر اهل عبرتى , عبرت بگیر راستى آیا در برابر قرآن چنان كه شاید و باید اداى دین كرده ایم ؟ و بدان سان كه شایسته و بایسته است در عـرضه آن همت ورزیده ایم .قرآن كریم در آیتى تنبه آفرین و بیدارگر به یهودیان و مسیحیان نهیب مى زند كه :قل یا ایها الكتاب لستم على شى ء حتى تقیموا التوریة و الانجیل و ما انزل الیكم من ربكم ...ا(مائده /5/ 68).
بگو : اى اهل كتاب , شما بر چیزى نیستید (ارزشى ندارید) تا آن كه تورات و انجیل وآن چه را كه از خداى شما بر شما فرو فرستاده شده برپا دارید.
یعنى آنگاه مى توانید ادعاى انتساب به یهودیت و مسیحیت داشته باشید و از پیروى عیسى علیه السلام و موسى علیه السلام دم زنید, كه تورات انجیل را برپا دارید وصفحه ذهن و صحنه زندگى شما با آن درآمیزد ودر لحظه لحظه زندگى ,رهنمودهاو آموزه هاى آن را متبلور سازید .حضرت صادق علیه السلام فرمود :

نزل القرآن بایاك اعنى واسمعى یا جاره

قرآن به گونه (به در بگو كه دیوار بشنود) نازل شده است . بدین سان , پیام این آیت الهى چنان كه برخى از مفسران نیك اندیش بدان اشاره كرده اند این است كه :اگر شما بـه قـرآن عمل نكنید , قرآن را بـه پا ندارید وآموزه هاى آن را در زوایاى زندگانى نگسترانید و صفحه ذهن و صحنه زندگى را بدان نیامیزید , چیزى نیستیـد و بـه چیزى گرفتـه نخواهید شد. به گفته مفسرى هوشمند :
دین الهى صرفا , شعار نیست ... دین حقیقتى است كه باید دراعماق جان بنشیند و درگستره زندگى تبلور یابد . باورى است كه باید دل ها را استوار دارد .فریادها و شعایرى است كه باید عبودیت و عبادت را در جان و زندگى انسان بر انگیزاند. (فی ظلال القرآن ,2/940)
قرآن همگان را به برپا داشتن جامعه اعلون و نظام برتر فرامیخوانـد (آل عمــران3 /139,محمد /47/35) و قوام آن را در گسترش ایمان و عدل و داد مى داند.
آزاد اندیشى و بر گرفتن اغلال و زنجیـره هاى گونـه گون را آهنگ رسالت پیامبـر علیـه السلام مى شمارد (اعراف 7/157).بسته ذهنى , تنگ مایگى , سستى و كسالت را بر نمى تابد .
گوش بسته و چشم بر هم هشته پذیرا شده ها را ناروا میداند و عبادالرحمن را به هوشمندى و از سر آگاهى و دیده ورى در پذیرش مى ستاید ( فرقان /25/73).
اگر جامعه این همه را در زندگى نداشته باشد و بر این همه ارج ننهد و این همه وبسیارى دیگر ازارزش هاى والایى را كه قـرآن كـریم بدان تـاكید ورزیده , در زندگى عینیت نبخشد چه گـونه میتواند عنوان جامعه قرانى را بر خود برگزیند.
احیاگران بزرگ جهان اسلام و بیدارگران اقالیم قبله درسده هاى واپسین كه بزرگ ترن و برترین شعارشان را بازگشت به قرآن ساخته بودند, هدفى جز این نداشته اند كه امت مسلمـان را با ارزش هــا , معیــارها , ترغیب ها , تشویق ها , نفى ها,طردها, رویكردهاو روى برتافتن هاى فرهنگ قرآنى آشنا سازند و با الهام از معارف قرآنى آنان را از بارى به هر جهت بودن , بى هویتى , بى موضعى و نان به نـزخ روز خـوردن , و در برابر تعالیم قرآنى و آموزه هاى الهى گران جانى كردن , بازدارند و آنان را با ژرفاى حقایق قرآنى آشناسازند.
عالمان , متفكران , مومنان و متعهدان قبیله اهل قلم و فرهیختگانى كه به آگاهى گسترى و عـرضه حقایق الهى و درست اندیشى و استوار گامى نسل به پا خاسته و مومن كمر همت بر بسته اند باید با تمـام وجود و بیان و بنان و هر قدمـى و قلمـى در این راه بكــوشند و مسئولان و دولت مردان و متمكنان در گستـرش معارف قرآنى و ایجاد جامعه قرآنى كه زوایاى آن سـرشار از نغمه هاى دل پذیر , معارف آفتاب گون قرآن و آموزه هاى سپیده گشـا و تعـالیم عظیـم و جلوه هاى فاخر آن باشد, بكوشند و همگان وصیت عظیم امام انسانیت و مفسر و مبین بزرگ قرآن كریم حضرت علــى علیه السلام را در آستانه شهادت به گوش هوش بنیوشیم كـه:

اللّه اللّه فى القرآن , لا یسبقكم فى العمل به غیركم

خدا را , خدا را در مورد قرآن در نظر بگیرید, مبادا دیگران در عمل به قرآن بر شما پیشى گیرند .
طبقه بندی: جایگاه شایسته و بایسته قرآن،